Bai He Gu Jin Tang

Bai He Gu Jin Tang


  • Nom Pinyin: Bai He Gu Jin Tang
  • Nom Latin: Décoction à base de Bai He qui consolide le Métal
  • Fang Zheng : Toux avec expectorations sanguinolentes par Déficience du Yin Reins/Poumon et montée du Feu Déficience
Prescriptions qui traitent la sécheresse
Prescriptions qui nourrissent le Yin et humectent la sécheresse
Xuan Shen = Yuan Shen (3g)
Jie Geng (3g)
Bai He (3g)
Shu Di Huang (9g)
Dang Gui (3g)
Bai Shao Yao (Chao) (3g)
Gan Cao (3g)
Mai Dong = Mai Men Dong (5g)
Zhe Bei Mu (3g)
Sheng Di Huang (6g)
Nourrit le Yin du Poumon
Humecte le Poumon
Transforme le Tan
Arrête la toux