Bai He Zhi Mu Tang

Bai He Zhi Mu Tang


  • Nom Pinyin: Bai He Zhi Mu Tang
  • Nom Latin: Yang Ming avec syndrome Bai He
  • Fang Zheng : Chaleur excessive dans le foyer supérieur avec syndrome Bai He se caractérisant par sensation de chaleur et crainte de la chaleur, dysphorie, palpitations et insomnie.
SHL : Yang Ming avec syndrome Bai He
SHL : Yang Ming
Bai He (15g)
Zhi Mu (12g)